Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. z późn. zm) każdy pracownik jak i pracodawca musi być przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy szkolenia z tej tematyki.

Rodzaje szkoleń:

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

- szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”,

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Dla kogo?

Szkolenie okresowe odbywają:

- osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

- pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

- pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cennik

Szkolenie bhp wstępne za jednego pracownika – 40zł

Szkolenie bhp okresowe dla jednego pracownika – 80zł

Szkolenie ppoż dla jednego pracownika – 80zł

Informacje dodatkowe

Firmom które podpisują z nami umowę, oferujemy w bezpłatnym pakiecie następujące usługi BHP i PPOŻ:

- kompleksową obsługę firmy w zakresie BHP i P.Poż,

- szkolenia BHP wstępne,

- dokonywanie Analizy Ryzyka oraz wykonywanie Oceny Ryzyka Zawodowego,

- przygotowywanie dokumentacji powypadkowej,

- analizę bezpieczeństwa maszyn (dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP),

- pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP i PIS.

 

Safety.