Cel szkolenia:

Specjalizujemy się w organizowaniu kursów na suwnice. Dzięki nam uzyskają Państwo uprawnienia na operatora suwnic co przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Nasza oferta skierowana jest do pracowników specjalizujących się w operacjach związanych z transportem pionowym z wykorzystaniem suwnic, wciągników, wciągarek oraz układnic magazynowych.

Podczas kursu poruszane są następujące zagadnienia:

– typy suwnic,

– budowa i eksploatacja dźwignic,

– obsługa dźwignic,

– obowiązki operatora,

– przepisy z zakresu dozoru technicznego,

– przepisy z zakresu BHP.

Wszystkie poruszane zagadnienia mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchacza do egzaminu państwowego.

Kurs na suwnice składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a jego zwieńczeniem jest egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia do obsługi suwnic wydawane są bezterminowo i uprawniają do obsługi danego typu urządzeń.

Rodzaje uprawnień:

PO uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu przed komisją UDT słuchacz otrzymuje uprawnienia w zakresie:

kat. II S - do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo,

kat. I S - do obsługi suwnic sterowanych z kabiny (przeznaczenie urządzeń: hakowe lub specjalne).

Organizacja szkolenia:

Kurs trwa 2-3 dni. W trakcie jego trwania słuchacz zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do uzyskania uprawnień wymaganych na stanowisku operatora suwnic. Od kandydata wymaga się:

•   ukończonych 18 lat,

•   minimum podstawowego wykształcenia,

•   braku przeciwwskazań w zakresie stanu zdrowia na stanowisku operatora.

Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje uprawnienia niezbędne do obsługi danego typu suwnic.

 

suwnice